Doučování

Pravidelné doučování z matematiky – 9. ročník

úterý a  pátek  7.10 – 7.40 ve třídě 6.C (opakování problematického učiva z hodin + téma měsice)

říjen: procenta

Říjen

algebra: Lomené výrazy – podmínky. Rozšiřování a krácení lomených výrazů. Sčítání a odčítání lomených výrazů. Násobení a dělení lomených výrazů

Září

opakování: rovnice, matematické operace s desetinnými čísly, zlomky, mocniny, odmocniny

Geometrie: množina bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy. Konstrukce trojúhelníků, čtyřúhelníků.

Opravné testy

Každý žák si může během pololetí opravit maximálně 4 testy z matematiky (nelze opravit souhrnné testy a pololetní práci). Opravné termíny jsou vždy 1x za měsíc (7.15, odborná učebna). Je možno si opravit i více testů najednou.

Termíny:

1. pololetí: 17.10., 7.11.