Únor

artimetika: Zlomek složený. Racionální čísla – sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků, desetinných čísel, celá čísla.

geometrie: kontrukce trojúhelníku podle věty sss, sus, usu. Shodnost útvarů

Leden

aritmetika: převod desetinných čísel na zlomky a naopak. Násobení zlomků celým číslem, násobení zlomku zlomkem. Určení celku, části. Dělení zlomků. Zlomek složený

geometrie:

Prosinec

aritmetika: slovní úlohy na sčítání a odčítání zlomků

geometrie: Dokončení opakování: osová a středová souměrnost, konstrukce trojúhelníka sss, sus, výška, těžnice, střední příčka, kružnice opsaná a vepsaná

Listopad

aritmetika: sčítání a odčítání zlomků – opakování, desetinný zlomek, převod zlomek – desetinné číslo

geometrie: POZOR:  CELÝ LISTOPAD MÁME Po-St GEOMETRII, opakování: sčítání a odčítání úhlů (matematicky, graficky). Rýsovní úhlů bez úhloměru. Dopočítávání úhlů (úhly souhlasné, střídavé, vrcholové, vedlejší). Osová souměrnost.

Říjen

aritmetika: absolutní hodnota.

Zlomky – úvod – čtení, psaní zlomků, porovnávání (menší, větší, roven nule). Zlomek na číselné ose. Rozšiřování a krácení zlomků. Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem,s různým jmenovatelem.

Září

opakování: matematické operace s desetinnými čísly, závorky. Prvočísla, nejmenší společná násobek, největší společný dělitel. Matematické operace s celými čísly, závorky.