Duben

Mnohočleny: násobení mnohočlenu mnohočlenem. Vytýkání před závorku (rozklad mnohočlenů na součin), postupné vytýkání. Algebraické vzorce. Válec – objem, povrch, slovní úlohy

Březen

Určování hodnoty výrazu. Mnohočleny x jednočleny. Zjednodušování výrazů. Sčítání a odčítání mnohočlenů. Násobení mnohočlenů (násobení jednočlenu mnohočlenem).

Leden

Mocniny s přirozeným mocnitelem. Rozklad čísla na součin prvočísel. zápis čísla v desítkové soustavě.

geometrie: Kruh, kružnice. Bod a kružnice, poloha přímka a kružnice, poloha dvou kružnic. Thaletova věta. Využití tahletovy kružnici v konstrukčních úlohách. Opakování geometrie 6.-7. ročník formou „víkendových úloh“.

Listopad

geometrie: výpočet objemu a povrchu kolmého hranolu s libovolnou podstavou, slovní úlohy

algebra: MOCNINY. Druhá mocnina – výpočet zpaměti. Vyhledávání mocnin v tabulkách. Jednochudé příklady s mocninou. ODMOCNINY – výpočet zpaměti, využití tabulek, desetinná čísla, čísla větší než 1000. Pythagorova věta

Říjen

aritmetika:  Procenta – výpočet základu, procentové části, počtu procent. Využití procent ve slovních úlohách,různé možnosti řešení. Promile.

geometrie: Opakování – rovinné útvary (vlastnosti, osová a středová souměrnost, výpočet obvodu a obsahu). Tělesa – krychle, kvádr, kolmé hranoly s libovolnou podstavou – výpočet objemu, povrchu.

Září

Opakování – matematické operace s přirozenými čísly, přednosti operací, závorky. Matematické operace s celými čísly. Matematické operace s desetinnými čísly. Matematické operacer se zlomky, složený zlomek. Přímá a nepřímá úměrnost.