Listopad

geometrie: výpočet objemu a povrchu kolmého hranolu s libovolnou podstavou, slovní úlohy

algebra: MOCNINY. Druhá mocnina – výpočet zpaměti. Vyhledávání mocnin v tabulkách.

Říjen

aritmetika:  Procenta – výpočet základu, procentové části, počtu procent. Využití procent ve slovních úlohách,různé možnosti řešení. Promile.

geometrie: Opakování – rovinné útvary (vlastnosti, osová a středová souměrnost, výpočet obvodu a obsahu). Tělesa – krychle, kvádr, kolmé hranoly s libovolnou podstavou – výpočet objemu, povrchu.

Září

Opakování – matematické operace s přirozenými čísly, přednosti operací, závorky. Matematické operace s celými čísly. Matematické operace s desetinnými čísly. Matematické operacer se zlomky, složený zlomek. Přímá a nepřímá úměrnost.