Duben

Mnohočleny: násobení mnohočlenu mnohočlenem. Vytýkání před závorku (rozklad mnohočlenů na součin), postupné vytýkání. Algebraické vzorce. Válec – objem, povrch, slovní úlohy

Březen

Určování hodnoty výrazu. Mnohočleny x jednočleny. Zjednodušování výrazů. Sčítání a odčítání mnohočlenů. Násobení mnohočlenů (násobení jednočlenu mnohočlenem).

Leden

Mocniny s přirozeným mocnitelem. Rozklad čísla na součin prvočísel. zápis čísla v desítkové soustavě.

geometrie: Kruh, kružnice. Bod a kružnice, poloha přímka a kružnice, poloha dvou kružnic. Thaletova věta. Využití tahletovy kružnici v konstrukčních úlohách. Opakování geometrie 6.-7. ročník formou „víkendových úloh“.